Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în Țara Românească și Moldova în secoele XVIII-XIX
PDF
HTML

Cuvinte cheie

soț supraviețuitor
drept succesoral
descendenți
uzufruct
drept de proprietate
vechiul drept românesc scris
regim dotal
Pravilniceasca Condică
Legiuirea Caragea
Manulalul lui Andronachi Donici
Codul Calimach

Rezumat

Studiul urmărește evoluția istorică a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, cuprinsă în codificările din vechiul drept românesc scris. 

Întinderea și natura drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au variat în funcție de diferite elemente, precum: starea de sărăcie a partenerului de viață, menținerea văduviei, numărul descendenților rezultați din căsătorie, vârsta la care aceștia din urmă decedau, calculată de la data deschiderii moștenirii ascendentului etc.

Până la aplicarea Codului civil a lui Cuza în 1865, singurul regim matrimonial aplicabil în vechiul drept românesc scris era regimul dotal. Am analizat care a fost soarta bunurilor dotale în cazul predecesului unuia dintre soți, întrucât, alături de avantajele patrimoniale obținute pe tărâm succesoral, soțul supraviețuitor avea beneficii substanțiale din desfacerea regimului matrimonial.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.64(2019).2.4
PDF
HTML