simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Şcoala doctorală DREPT

Afişierul şcolii doctorale.

Selecția se adresează studenților aflați în anii de studiu II, III, IV nivel licență, master și doctorat.

MOBILITĂȚILE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SEM 2 AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, având durata de 4,5/5 luni!

Calendar de desfășurare a selecției- mobilități Erasmus
Depunerea dosarelor: 15-25 octombrie 2019, de luni până vineri, între orele 9-12 la secretariatul Erasmus al Facultății de Drept, biroul P3 (dna Simona -Maria POP)

Interviul de selecție : 29 octombrie 2019, ora 9:00, Decanat.

Afișarea rezultatelor: 30 octombrie 2019.

Compunerea dosarelor pentru interviu:
- fișa candidatului (formular-tip, document atașat)
- declaraţie pe proprie răspundere (document atașat);
- copie simplă după carte de identitate;
- situaţia şcolară (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale);
- adeverinţă de student doctorand (se solicită de la Institutul de Studii Doctorale)

-  copie simplă - diploma de licență și diplomă de master
- certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)(dosarul poate fi completat cu acest document ulterior) ;
- CV european în limba în care candidatul intenţionează să studieze;
- o scrisoare de motivare a candidaturii, redactată în limba în care candidatul intenţionează să studieze.

În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

 Pentru detalii: Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Atașate veți găsi:

- lista mobilităților pentru semestrul II (2019-2020)

- fișa candidatului

-declarația pe proprie răspundere

Informații despre programul Erasmus -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 12:00, sala 113
Autorul tezei de doctorat: Nemeti Dan

Titlul tezei de doctorat: PRINCIPIILE ȘI EFECTELE PUBLICITĂȚII IMOBILIARE COMPARATE CU DREPTUL GERMAN

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. ROȘIORU Felicia Cătălina (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Referenți:
Prof. univ. dr. SFERDIAN Irina (Universitatea de Vest din Timișoara)
Prof. univ. dr. DINCĂ Răzvan (Universitatea din București)
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)

 

Susținere publică de teză de doctorat - 13 septembrie 2019, 14:00, sala 113

Autorul tezei de doctorat: JOREA Dorin
Titlul tezei de doctorat: VOINȚA EFICIENTĂ JURIDIC

COMISIA DE DOCTORAT

Președinte:
Conf. univ. dr. POPESCU Dan Andrei (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conducător/Conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VASILESCU Paul (Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. LE FICHANT Françoise (Université de Nantes, Franta)
Referenți:
Prof. univ. dr. BUCHER Charles - Edouard (Université de Nantes, Franta)
Prof. univ. dr. UNGUREANU Carmen - Tamara (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
Conf. univ. dr. TEC Lavinia - Maria (Universitatea de Vest din Timișoara)

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/?an=2019&luna=0&facultate=12&domeniu=0

În documentele atașate veți găsi informații legate de proiectul POCU/380/6/13/124146 -Cercetarea doctorală și postdoctorală de calitate inovativă și relevantă pentru piața muncii - la care puteți aplica.

Pot aplica studenți doctoranzi aflați în anul II și III de studiu în 2019-2020 

Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie
să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:
Au domiciliul sau reședința în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia)
 Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale la Universitatea BabeșBolyai sau sunt cercetători postdoctorat la Universitatea Babeș-Bolyai.
 Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere
profesională
 Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii
universitare de doctorat. Aceștia trebuie să își înscrie temele într-unul dintre domeniile
prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020,
respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi
comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care
sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale. Sprijinul acordat
prin FSE va fi direcționat doar către doctoranzii și cercetătorii postdoctorat care își înscriu
cercetările domeniilor prioritare (Conform prevederilor OM MEN nr. 5376/19.10.2017) ale
Strategiei Naționale de Competitivitate 2014- 2020, respectiv în domeniile de specializare
inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020: BIOECONOMIA; TEHNOLOGIA
Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii
POCU/360/6/13/124146
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
AGENȚIA JUDEȚEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ
CLUJ
INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE; ENERGIE, MEDIU ȘI
SCHIMBĂRI CLIMATICE; ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
 Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor,
obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul
postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor
în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației
naționale în vigoare.
 Să nu fi participat la programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale sau să nu fi făcut
parte din grupul țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale

Termenul de depunere al dosarelor - până vineri, 13 septembrie 2019 la OMTTC: Facultatea de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11, etaj, 3 sala, 317,  de luni până vineri între orele 9.00-12.00.

Conținutul dosarului
Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:
o Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1)
o Cartea de identitate (copie xerox)
o Diploma de licență (copie xerox)
o Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox)
o Adeverință care să dovedească calitatea de doctorand sau cercetător postdoctorat întrunul din domeniile prioritare ale strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în
Strategia Națională de Cercetare, dezvoltare și Inovare 2014-2020
!!! Pentru cercetătorii postdoctorat - Diplomă de doctor – copie xerox și în original
pentru conformare cu originalul (titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data
selecției în programul postdoctoral; pentru candidații care au obținut titlul în universități din
România se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin
care este confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele candidatului iar pentru
persoanele care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să se facă dovada
echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare)
o Curriculum vitae (Europass)
o Declarație evitare dublă finanțare (Anexa 2)
o Declarație acord prelucrare date cu caracter personal (Anexa 3)
o Raport de autoevaluare – pe baza căruia va fi evaluată performanța științifică. Acesta va conține lucrări publicate, participare la conferințe și în proiecte de cercetare (Anexa 4)
o Plan de valorificare a rezultatelor cercetării - pe baza căruia va fi evaluat potențialul de inovare și caracterul aplicativ al cercetării. Acesta va descrie modul de valorificare a rezultatelor  Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii
POCU/360/6/13/124146 cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau
mediul social (Anexa 5).
!!! Conformitatea de originalul (pentru diplome) se va realiza la depunerea dosarului de
competiție cu prezentarea originalelor.
Dosarul de admitere se va complete cu documentele mai sus menționat și se depune fizic la
OMTTC: Facultatea de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11, etaj, 3 sala, 317, conform calendarului de
depunere și selecție a grupului țintă, de luni până vineri între orele 9.00-12.00.

Informații suplimentare:

Hodor Teodor Ioan
Facultatea de Drept
Str. Avram Iancu, nr. 11
etaj. 3, cam. 317
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de Drept, organizează admiterea la programul postdoctoral de cercetare avansată.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
- să dețină titlul de doctor;
- titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).
La data admiterii, persoanele care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Locuri disponibile : 3

Dosarul de admitere la programe postdoctorale cuprinde următoarele:
Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1) -atașată;
Cartea de identitate (copie xerox);
Diploma de licență (copie xerox);
Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru conformare cu originalul;
Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
Planul individual de cercetare avansată pentru o perioadă de 24 de luni (formular tip, Anexa 2)- atașată
Aceste documente vor fi predate  secretariatului Decanatului Facultății de Drept în perioada 1 august- 14 august 2019 de luni până vineri, în intervalul 9-12.

Precizări privind informații din formularele tipizate:

- Mentor- se va alege un profesor coordonator din cadrul Școlii Doctorale Drept

- Domeniul de specializare- aici se pot alege doar 2 categorii (acestea fiind repartizate domeniului de studiu DREPT) - Tehnologia informației şi a comunicațiilor, spațiu și securitate sau Energie, mediu și schimbări climatice;

Atașate veți găsi :

- fișa de înscriere - anexa 1

- planul de cercetare- anexa 2

- Regulament programe postdoctorale

- Ordinul de ministru privind domeniile de studii postdoctorale

Informații suplimentare despre program se pot obține de la dl Teodor Ioan Hodor-
Oficiul de Management si Transfer Tehnologic si Cognitivne Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

secretar Școală Doctorală- Simona Maria POP- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vă mulțumim!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11