simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

 

În fișierele atașate veți găsi rezultatele inițiale ale admiterii nivel master, afișate cu numărul legitimației primite de candidat.

Rezultatele la specializarea INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT au fost afişate azi, 16.09.2019,ora 13:55

Contestațiile la specializarea Instituții de drept privat se vor depune până marți, 17.09.2019, ora 14:00 la secretariatul Master (biroul P3) după următorul orar : Luni, 16.09.2019 între orele 13-16, Marți 17.09.2019, între orele 9-14

Soluționarea contestațiilor la specializarea Instituții de drept privat este afișată în documentul atașat.

Rezultatele la specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ au fost afişate azi, 16.09.2019,ora 13:00

Contestațiile la specializarea Științe Penale și Criminalistică se vor depune până marți, 17.09.2019, ora 13:00 la secretariatul Master (biroul P3) după următorul orar : Luni, 16.09.2019 între orele 13-16, Marți 17.09.2019, între orele 9-13

Soluționarea contestațiilor la specializarea Științe Penale și Criminalistică este afișată în documentul atașat.

Rezultatele la specializarea DREPTUL EUROPEAN ȘI DREPTUL NAȚIONAL  au fost afişate az.i, 16.09.2019,ora 12:00

Rezultatele la specializarea DREPTUL INTERNAȚIONAL ȘI COMPARAT AL AFACERLOR au fost afişate azi, 13.09.2019,ora 12:30

Rezultatele la specializarea DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE au fost afişate azi, 13.09.2019,ora 10:40

PENTRU REZULTATELE DEJA AFIȘATE SE POATE FACE CONFIRMAREA LOCURILOR SAU REDISTRIBUIRE.

CONFIRMAREA şi REDISTRIBUIREA locurilor se va face până la data de 20 septembrie 2019 (în zilele lucrătoare), între orele 9-12 , la secretariatul master (biroul P3)

CONFIRMAREA
Cei admişi la BUGET vor trebui sa aducă :
- Diploma de bacalaureat in original
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţa de licenţă (în cazul licenţiaţilor 2019)în original
- să semneze fişa de confirmare

Cei admişi la TAXĂ vor trebui :
- sa achite prima tranşă din taxa de şcolarizare – 900 ron – la Casieria facultăţii, între orele 9-12
- să semneze fişa de confirmare

 

REDISTRIBUIREA

Redistribuirea se poate cere doar pentru opţiunile exprimate initial in fisa de inscriere.

- candidaţii RESPINSI (dar care au obţinut minim nota 6,00 la examen)vor completa o fişă de redistribuire şi vor achita prima tranşă de 900 lei (pentru locurile la taxă)
- candidaţii ADMISI LA TAXA care doresc redistribuirea la buget vor completa şi fişa de redistribuire, pe lângă confirmarea locului cu taxă

 

CERERILE DE CĂMIN pentru studenţii admişi la master se pot depune în datele de 13 și 17-20 septembrie 2018, între orele 9-12 la secretariatul master (biroul p3, parter).

Formularele se găsesc la secretariat.

Ştiinţe penale şi criminalistică - EXAMEN SCRIS 13.09.2019 ora 9:00 Amfiteatrul Aurelian Ionaşcu, parter

Instituţii de drept privat - EXAMEN SCRIS 13.09.2019 ora 9:00 Amfiteatrul Aurelian Ionaşcu, parter

În vederea susținerii examenului de admitere la specializările Științe Penale și Criminalistică și Instituții de Drept privat, candidații se vor prezenta la sală la ora 8:40.

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) -INTERVIU 13.09.2019 ora 8:00 sala 116, etajul I

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (în limba engleză) - INTERVIU 13.09.2019 ora 8:30 P7, parter

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - INTERVIU 13.09.2019 ora 8:30 Sala 217, etajul II

Candidaţii se vor prezenta la examen/interviu cu actul de identitate şi legitmația de concurs.

IMPORTANT - Rezultatele admiterii nivel master vor afișate cu numărul legitimației primit de candidat.

Precizare : Candidații care s-au înscris la 2 masterate (unul cu probă scrisă, unul cu interviu) se vor prezenta la interviu, după susținerea probei scrise.

Succes!

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. Instituţii de drept privat, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
2. Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
3. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
4. Drept privat comparat, limba franceză, 2 sem., învățământ cu frecvență
5. Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară, 2 sem., învățământ cu frecvență
6. Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 sem., învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Tematica și bibliografia sunt afișate mai jos , precum și în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA.

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2019-2020

Știinţe penale şi criminalistică ( în limba română) - locuri: bugetate - 23/ cu taxă - 20

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor ( în limba română)- locuri: bugetate -23/ cu taxă - 20

Instituţii de drept privat ( în limba română) - locuri : bugetate -21 / cu taxă - 20

Drept privat comparat(Droit privé comparé) ( în limba franceză)-locuri : bugetate - 5/ cu taxă - 20

Drept privat al Uniunii Europene ( în limba maghiară)- locuri: bugetate - 8 / cu taxă - 20

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor ( în limba engleză)- locuri :bugetate - 20/ cu taxă - 20

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:

- Înscrieri – 10 - 12 septembrie 2019 între orele 9,00-12,00
- Proba scrisă/ interviu – 13 septembrie 2019
- Afişarea rezultatelor – 16 septembrie 2019
- Perioadă de contestaţii şi afişarea rezultatelor finale – 16 - 17 septembrie 2019
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 18- 20 septembrie 2019 între orele 9,00-12,00

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

PROCEDURĂ de ÎNSCRIERE

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

În acest an înscrierea la concursul de admitere LA MASTER presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: law.ubbcluj.ro/admitere și  listarea și completarea declarației de consimțământ (poate fi downloadată din secțiunea Documente -Declaratie_date_2019_CSU).

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare

3.Depunerea dosarului cu actele prevazute mai jos

4. Prezentarea la examenul/interviul de admitere

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere la masterat

INAINTE DE A DEPUNE DOSARUL VA TREBUI SA VA INSCRIETI ONLINE PE SITE - http://law.ubbcluj.ro/admitere/

1.Diploma de bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate

2. Diploma de licenţă în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate (pentru absolventii care au deja diploma)

3. Suplimentul la diploma sau foaia matricolă, în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate (pentru absolventii care au deja diploma)

Absolvenţii din promoţia 2019 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate.

4.Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică

Certificatul de competență lingvistică este obligatoriu pentru toate masteratele. Candidații pot susține examene pentru compență lingvistică și la centrele ALPHA  și LINGUA din cadrul UBB-  https://www.ubbcluj.ro/ro/structura/unitati/centre_de_limbi_moderne

5.Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate

6.Copie simplă buletin/carte de identitate

7.Două fotografii tip buletin de identitate

8.Chitanţa de plată a taxelor de înscriere (250 lei- se achită la casieria facultăţii -biroul P 5).

9. Dosar plic

Daca este cazul - Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate); - se va achita doar taxa de 30 lei

Alte acte (în funcţie de specializarea masteratului)

 

10. Curriculum vitae (format Europass):

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat

- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene

- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

 

11. Scrisoarea de intenţie :

- în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat

-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene

-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/

- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

 

12. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.

 

 -

OBLIGATORIU PENTRU TOATE MASTERATELE
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate mai jos si in sectiunea Documente

Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale

Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII-MASTER
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443

Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale - http://www.cci.ubbcluj.ro/ :

- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php

-Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro

- Pentru candidaţii etnici români - http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/students_from_diaspora.php

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11