simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

Pentru anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept organizează admitere la programe de master cu DURATA DE 1 AN (2 SEMESTRE), ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

SPECIALIZĂRI MASTER:
Instituţii de drept privat, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea constă într-un interviu şi evaluarea dosarului de candidatură.
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi dreptul comparat al afacerilor”, admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare : 1. media obţinută la examenul de licenţă.
                                      2. media generală a anilor de studii (1-4)-nivel licență

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA - afișată în secțiunea Documente

CALENDAR ADMITERE MASTER:
- Înscrieri – 15 – 18 iulie 2024 (în 18 iulie până la ora 10,00) ONLINE pe siteul UBB dedicat admiterii 2024

- Proba scrisă/ interviu – 22 iulie 2024 -cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11
- Afişarea rezultatelor – 23 iulie 2024
- Perioadă de contestaţii – 23 - 24 iulie 2024
- Soluţionarea contestaţiilor – 24 iulie 2024
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 24 - 26 iulie 2024 (în 26 iulie până la ora 10,00) cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11. Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
- Afişarea rezultatelor finale - 29 iulie 2024

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2024-2025

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - locuri - 21 buget și 17 taxă. Din locurile cu taxă se vor scădea 2 locuri pentru români de pretutindeni -1 loc cu bursă și 1 loc fără bursă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ: locuri - 29 buget și 11 taxă
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR locuri - 23 buget și 17 taxă . Din locurile taxă se vor scădea 2 locuri pentru români de pretutindeni -1 loc cu bursă și 1 loc fără bursă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE -locuri - 11 buget și 29 taxă
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, locuri - 17 buget și 23 taxă

 

* IMPORTANT- Din locurile cu taxă se vor reține locurile pentru candidații din următoarele categorii ( locuri care vor fi distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai, după susținerea și promovarea probei de admitere) :
1. candidați etnici (Facultatea de Drept oferă 2 locuri pentru etnici la specializarea Instituții de drept privat și 2 locuri pentru etnici la specializarea Dreptul european și național al afacerilor) Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
2. candidaţi de etnie rromă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/alte_categorii
3. candidații proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_protectie_sociala
4. candidaţii cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/studenti_dizabilitati
5.candidați proveniți din rândurile minorităților naționale https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_minoritati_nationale

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar ( din care se va achita prima tranșa de 1250 lei la confirmarea locului)

ACTELE NECESARE :
Candidații vor încărca în platforma admiterii -https://admitere.ubbcluj.ro/ scanări ale următoarelor ACTE:

1. Fișa tip de înscriere -completată online cu toate informațiile solicitate și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare ( SE GENEREAZĂ DIN PLATFORMA ADMITERII, după completarea datelor personale)
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
3. Diploma de licenţă și Suplimentul la diploma sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2024)- (scanate fata verso color) - PDF, JPG, PNG până la 2MB
4.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările) (scanat fata verso color) - PDF, JPG, PNG până la 2MB
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
5. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
8.TAXA de admitere  - 350 lei  plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.

TAXA DE ADMITERE =taxa de procesare (50 lei) + taxa de înscriere (300 lei) - Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați documentul atașat ( Reduceri si scutiri taxe admitere )

9. ACTE SUPLIMENTARE în funcţie de specializarea masteratului
9.1. Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
9.2. Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
9.3. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.
9.4. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor

10. Alte acte (scanate),dupa caz:
- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)

- Pentru candidații care beneficiază de reducere sau scutire de taxă - adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)

- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă ( o veti gasi pe platforma de inscriere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/alte_categorii

- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip o veti gasi pe platforma de inscriere) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_protectie_sociala

- pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip o veti gasi pe platforma de inscriere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/studenti_dizabilitati

- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor. Candidații cu studii universitare în străinătate, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII-MASTER
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Reduceri_scutiri_taxe_admitere.pdf)Reduceri_scutiri_taxe_admitere.pdf[ ]221 kB

CONFIRMAREA LOCURILOR CUPRINDE - 2 ETAPE OBLIGATORII ÎN PERIOADA 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)

1.CONFIRMAREA LOCURILOR ONLINE- în perioada 11-14 septembrie  2023 (în 14 iulie până la ora 11,00)–OBLIGATORIE
Citiți cu atenție partea de CONFIRMARE din Ghidul admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

2. DEPUNERE DOSARULUI DVS FIZIC în perioada 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)–OBLIGATORIE

Se predă fizic dosarul la Secretariatul MASTER al Facultății de Drept - biroul P3
1. Adeverința de licență ( pentru absolvenții 2023) sau diploma de licență și suplimentul la diploma în original.
* Candidații admiși la taxă vor depune copie după diplomă+ originalul ( se va păstra copia)
2. Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu în original
* Candidații admiși la taxă vor depune copie după diplomă+ originalul ( se va păstra copia)
3. Atestatul de competență lingvistică (copie)
4. Certificat de naștere în copie + originalul ( se va păstra copia)
5. Carte de identitate copie + originalul ( se va păstra copia)
6. Adeverința medicală tip în original
7. Două fotografii tip buletin de identitate (3/4)
8. Contractul de școlarizare (cel încărcat pe platforma la confirmare)
9. DOSAR PLIC (numele, prenumele și specializarea masteratului se scriu cu majuscule pe dosar).

CERERILE DE CAZARE pentru MASTER (2023-2024) se vor depune la Secretariat în perioada 11-14 septembrie 2023( 11,12,13 septembrie ÎNTRE ORELE 9-12 ȘI 14 septembrie 9-11)

DOSARELE pentru CRITERIUL SOCIAL ŞI MEDICAL se vor depune la Secretariat în perioada 01 septembrie -14 septembrie 2023, de luni până vineri intre orele 9-12. Actele necesare aici -https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5661:cereri-de-cazare-an-1-2023-2024&catid=44&Itemid=122

Attachments:
Download this file (Master-cererecazare.2023-2024.pdf)Master-cererecazare.2023-2024.pdf[ ]201 kB

Rezultatele INIȚIALE la examenul de admitere la master s-au afișat astăzi 8 septembrie 2023 ora 10:50

Listele sunt afișate cu numărul de legitimație ( funcția de search este activă)

PRECIZARE - La specializările: Științe penale și criminalistică, Instituții de drept privat și Dreptul internațional și comparat al afacerilor s-au suplimentar locurile la buget prin redistribuirea locurilor bugetate rămase neocupate la specializarea Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

LEGENDĂ

- Admis A= Admis Buget

- Admis B= Admis Taxă

- Criteriul 1 = Departajare 1- Media de licență

- Criteriul 2 = Departajare 1- Media anilor de studii - facultate

 

CONTESTAȚIILE la proba scrisă -specializarea Științe Penale și Criminalistică se pot trimite scanate prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până în data de 9 septembrie 2023 ora 10:50 Mailul va trebui să aibă specificat la subiect -CONTESTATIE iar in cuprinsul emailului: numele si prenumele candidatului, CNPul, nr legitimației de concurs, specializarea și motivul contestației.
Soluționarea contestațiilor se va afișa în data de 11 septembrie 2023

Attachments:
Download this file (Barem bun.pdf)Barem bun.pdf[ ]173 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11