simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2021-2022- nivel master

IMPORTANT!

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise , în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)

Criteriul de departajare :

media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA si care dețin UN CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ din cele agreeate de UBB (lista peste afișată la secțiunea documente).

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:

- Înscrieri – 6 - 8 septembrie 2021
- Proba scrisă/ interviu – 9 septembrie 2021
- Afişarea rezultatelor – 11 septembrie 2021
- Perioadă de contestaţii – 11-12 septembrie 2021
- Soluţionarea contestaţiilor – 13 septembrie 2021
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 13-15 septembrie 2021
- Afişarea rezultatelor finale - 15 septembrie 2021

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT în limba română - buget - 27, taxă - 13
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  în limba română -buget -27 , taxă -13
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR în limba română- buget - 26, taxă -14
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE în limba maghiară- buget - 11 , taxă -29
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR în limba engleză- buget - 21, taxă -19

6. DREPT PRIVAT COMPARAT în limba franceză- buget - 5, taxă -35

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: http://law.ubbcluj.ro/anivlic.php (link activ dupa 1 septembrie 2021)
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei)
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere
d) Susţinerea probelor de admitere

DOCUMENTE NECESARE 

1. Fișa de înscriere completată online (la linkul mai sus menționat)
2. Diploma de bacalaureat- (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate)
3. Foaia matricolă (liceu); (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate)
4. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2021)- (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate)
5 Suplimentul la diploma - (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate)) -ÎN CAZUL ABSOLVENȚILOR 2021 NU ESTE NECESAR
6. Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică (pentru toate specializările)
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate  in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
7. Certificatul de naştere (în copie şi originalul pentru legalizare la facultate)
8. Cartea de identitate, copie
9 Adeverinţă medicală tip emisă în 2021 - in original
10. Dovada plăţii taxelor de admitere, , inclusiv dovada scutirii sau reducerii de taxă, dacă este cazul ;
* TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei formată din taxa de procesare -30 lei și taxa de înscriere de 220 lei
** Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei 
***Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament 

Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează

11. Dosar plic
12. Alte acte, dacă este cazul:

- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)

- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor 
CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- cetățenii din Republica Moldova -pașaportul moldovenesc,

- candidații căsătoriți vor încarca certificatul de căsătorie

ACTE în funcţie de specializarea masteratului
13. Curriculum vitae (format Europass): 
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
14. Scrisoarea de intenţie : 
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
15. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor. -

16. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor. 

NU ESTE NECESARĂ pentru absolvenții 2021- Facultatea de Drept UBB

17. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe , competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11