simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Master

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE IARNĂ (pentru toate specializările) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 29 – 31 ianuarie 2019 (secretariat Master, biroul P3, între orele 9-12)

2. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei: 1 februarie 2019

 

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

În perioada 29.10 - 04.11.2018 casieria facultății este închisă!

În perioada 1-12 octombrie 2018, studenții la master vor completa CONTRACTELE DE ȘCOLARIZARE și CONTRACTELE DE STUDII.

CONTRACTELE DE ȘCOLARIZARE se preiau de la secretariatul master, se completează în 2 exemplare și se predau tot la secretariat în perioada 1-12 octombrie 2018.

Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor urma următorii paşi:

1. se acceseaza pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 1 octombrie 2018.
2. se vor completa disciplinele pe ambele semestre(obligatorii+1 optional/semestru) conform planului de învățământ.
3. studentul se va prezenta la la secretariatul pentru validarea si semnarea contractului în perioada 1-12 octombrie 2018, între orele 9-12.

Cererile-tip pentru burse DE MERIT vor fi depuse la secretariatul Master (biroul P3), în perioada 1-19 octombrie 2018, de luni până vineri, între orele 09.00-12.00

 CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la Casierie(parter), în perioada 1-19 octombrie 2018,  de luni până vineri, între orele 9.00-12.00

 VENITUL MAXIM ADMIS: 1.162 LEI.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:
Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.162 lei) vor depune următoarele documente:
1) cerere de bursă tip - se obţine de la secretariatul facultăţii;
2) anexa nr. 7 - se obţine de la secretariatul facultăţii;
3) anexa nr. 11- se obţine de la secretariatul facultăţii;
4) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
5) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
6) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
7) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
8) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
9) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
10) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
b) adeverinţă de şomaj pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
c) adeverinţă de venit net, pentru lunile iunie, iulie, august 2018;
11) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
12) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
13) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
14) documente justificative de la Administraţia Financiară si Primărie privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
15) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:
1. cerere de bursă tip - se obţine de la secretariatul facultăţii;
2. anexa nr. 12 - se obţine de la secretariatul facultăţii;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).
art. 16, aliniatul (3), punctul 3 - .studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

Certificatul medical (adeverinţa medicală) va fi semnat şi ştampilat şi de medicul din cadrul UBB, dr. BOJAN Mircea ( cabinetul medical este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7, orar: luni şi miercuri 14-19, marţi, joi şi vineri 8-13 ).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11