Lect. univ. dr. Andrea Chiş

Studii

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - 1994

Master - Drept privat comunitar în limba maghiară, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - 2009

Doctorat - Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - 2012


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Lector univ. dr. la disciplinele Drept procesual civil și Dreptul european al proprietățiiintelectuale


Domenii de cercetare

Drept procesual civil

Dreptul european al proprietății intelectuale

Publicitate imobiliară

Etică juridică


Publicatii

LISTĂ DE LUCRĂRI 


STUDII

1)  Scurte consideraţii privind aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil, înRevista română de drept al afacerilor nr. 12/2013


2)  Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în judecată înlumina noului Cod de procedură civilă, în Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2013


3)  Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă, în Revista de note și studiijuridice, disponibilă pe www.juridice.ro 


4)  Elemente de noutate privind reglementarea căilor de atac în noul Cod de procedurăcivilă și legea de degrevare a instanțelor. (I) Căi de atac generale și speciale. Dispozițiigenerale. Căile de atac de reformare, în în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr.1/2013


5)  Publicitatea clauzei de inalienabilitate expresă şi subînţeleasă în convenţiile privitoare laimobile, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 2/2012


6)  Obiectul cărţii funciare în lumina Noului Cod civil - dispoziţii speciale privind înscriereadrepturilor tabulare,  în Revista română de drept privat nr. 3/2012


7)  Protection of Databases - The Sui Generis Right, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai,Iurisprudenţia nr. 3/2009


8)  Legea aplicabilă acţiunilor de carte funciară. Ultraactivează sau nu Decretul-lege nr.115/1938?, în Revista română de drept privat nr. 4/2007


9)  Despre discriminarea salarială a magistraţilor, în Curierul Judiciar nr. 12/2005

-  citată de C. Alexe, Judecătorul în procesul civil, între rol activ și arbitrar, Volumul I, Ed.C.H. Beck, București, 2008 (p. 246, nota 4)


10)  Competenţa şi atribuţiile instanţelor de judecată în materia Legii  nr. 10/2001, înDreptul nr. 4/2004


11)  Regimul juridic al nulităţilor contractelor de vânzare-cumpărare privind imobilelepreluate de stat fără titlu, în Pandectele Române nr. 1/2003


12)  Acţiunile de carte funciară în lumina actualei reglementări, în Dreptul nr. 11/1999


13)  În legătură cu uzucapiunea extratabulară, în Dreptul nr. 7/1995


TEZA DE DOCTORAT – CĂRȚI

14)  Publicitatea imobiliară în concepţia Noului Cod civil, publicată la Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2012


15)  Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii și comentarii, Volumul II Cartea a III-a și Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Ed. Universul Juridic, București, 2013,studiul intitulat –Cartea funciară (p. 428- 473)

16)  Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii și comentarii, Volumul II Cartea a III-a și Cartea a IV-a (art. 535-1.163), Ed. Universul Juridic, București, 2013, în coautorat (D.Dobrev) – studiul intitulat Uzucapiunea în noul Cod civil (p. 500-529)

17)  Colectiv, coord. I. Copoeru, N. Szabo, Etică şi cultură profesională, Ed. Casa Cărţii deŞtiinţă, Cluj-Napoca, 2008, în coautorat (F.-I. Moţu), studiul intitulat - Comunicarea profesionalăîn justiţie. Aparenţa de imparţialitate în contextul comunicării dintre judecători şi avocaţi (p.167-177).


JURISPRUDENȚĂ COMENTATĂ


18)  Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a dispus intabulareadreptului de proprietate dobândit prin divizare, formulată de creditorul chirografar al societăţiidivizate. Consideraţii privind data dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţatăprin divizare versus data transferului dreptului de proprietate, consecinţe pe planul publicităţiiimobiliare. Dispoziţii tranzitorii privind aplicarea noului Cod civil. Protecţia transferului dreptuluide proprietate anterior dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prindivizare sau anterior înscrierii divizării în registrul comerţului, soluţii posibile în lumina nouluiCod civil, notă aprobativă scrisă împreună cu D. Dobrev, în Revista română de drept alafacerilor nr. 3/2013


19)  Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată - Moarteapărţii în cursul procesului. Neintroducerea în cauză a moştenitorilor în etapa procesualărespectivă. Exercitarea căilor de atac. Calificarea nulităţii. Remedii, în Pandectele Române nr.5/2012


20)  Probleme de drept soluţionate neunitar in practica instanţelor de judecată - Condiţiileactului întrerupător al termenului de perimare versus perimarea instanţei prevăzută de art. 417noul C. pr. civ., în Pandectele Române nr. 4/2012


21)  Acţiune în inopozabilitatea titlului privind un imobil preluat de stat fără titlu valabil,promovată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 şi împlinirea termenului pentruexercitare a acţiunii în constatarea nulităţii contractului de vânzare cumpărare subsecvent, decătre un proprietar care nu a formulat nici o cerere anterioară de restituire a imobilului.Inadmisibilitate. Invocarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2006


22)  Examen de practică judiciară: Revendicare imobiliară în sistem de publicitate prin cărţifunciare - două cărţi funciare individuale deschise pentru acelaşi apartament Notă explicativă laCurtea de Apel Cluj, decizia numărul 2609 din 23 septembrie 2001, în Studia UniversitatisBabeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/2002Alte responsabilitati profesionale si administrative

Judecător la Curtea de Apel Cluj, Secția I civilă


Limbi straine cunoscute

engleză, maghiară, franceză


Contact: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11