simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere nivel doctorat 2017-2018

Facultatea de Drept oferă posibilitatea de a pregăti doctoratul în următoarele domenii:

Drept civil
Drept comercial
Drept penal
Drept procesual penal
Drept penal special
Drept roman
Drept administrativ

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

Prof.dr. Mircea Bob
Prof.dr. Radu N. Catană
Prof.dr. Dacian Dragoş
Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ
Prof.dr. Florin Streteanu
Prof.dr. Paul Vasilescu
Prof.dr. Ioana Vasiu
Conf.dr. Sergiu Bogdan

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat vor putea fi consultate în secţiunea Documente.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

Actele necesare înscrierii cetăţenilor români

- Fişa de înscriere (formular tip)
- Curriculum vitae
- Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
- Copie legalizată la notar, după:
                     diploma de bacalaureat;
                     diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
                    diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
                    certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
                    document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se mentionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă MEN.

- Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
- Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere
- Dosar plic (mapă)

 

TAXE DE ÎNSCRIERE

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de ...". Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale.

Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Taxa anuală de școlarizare - 5500 lei
Taxa de susținere a tezei de doctorat - 5000lei

INFORMATII SUPLIMENTARE

Institutul de Studii Doctorale
Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 7-9
CONTACT
Telefon: +40-264-405 362, +40-264-405 363
Fax: +40-264-591 906
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11