simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2023- 2024 -nivel MASTER. Specializări. Locuri. Criterii. Calendar.Acte. Procedura înscriere

ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de înscriere- https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

Pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Drept organizează admitere la programe de master cu durata de 1 an (2 semestre), învăţământ cu frecvenţă

SPECIALIZĂRI MASTER:
Instituţii de drept privat, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară,  2 semestre, învățământ cu frecvență
Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată 
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea constă într-un interviu şi evaluarea dosarului de candidatură.
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea " Dreptul internaţional şi dreptul comparat al afacerilor”, admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare : 1. media obţinută la examenul de licenţă.
                                        2. media generală a anilor de studii (1-4)-nivel licență

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente

CALENDAR ADMITERE MASTER:
- Înscrieri – 12 – 18 iulie 2023 (în 18 iulie până la ora 10,00) ONLINE pe siteul UBB dedicat admiterii 2023 https://admitere.ubbcluj.ro/ 

IMPORTANT- DOSARELE ÎNCĂRCATE SAMBATĂ (15 IULIE) ȘI DUMINICĂ (16 IULIE) SE VOR PROCESA LUNI -17 IULIE

Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ).  Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)


- Proba scrisă/ interviu – 20 iulie 2023 -FIZIC
- Afişarea rezultatelor – 21 iulie 2023
- Perioadă de contestaţii – 21 - 22 iulie 2023
- Soluţionarea contestaţiilor – 24 iulie 2023
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 24 - 26 iulie 2023 (în 26 iulie până la ora 10,00) cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11. Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmarea locurilor. Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
- Afişarea rezultatelor finale - 27 iulie 2023

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2023-2024*
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - locuri - 21 buget și 17 taxă. Din locurile cu taxă se vor scădea 2 locuri pentru români de pretutindeni -1 loc cu bursă și 1 loc fără bursă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ locuri - 29 buget și 11 taxă
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR  locuri - 23 buget și 17 taxă . Din locurile  taxă se vor scădea 2 locuri pentru români de pretutindeni -1 loc cu bursă și 1 loc fără bursă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE  locuri - 11 buget și 29 taxă
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,  locuri - 17 buget și 23 taxă
* IMPORTANT- Din locurile cu taxă se vor reține locurile pentru candidații din următoarele categorii, locuri care vor fi distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai:
- candidați etnici (Facultatea de Drept oferă 2 locuri pentru etnici la specializarea Instituții de drept privat și 2 locuri pentru etnici la specializarea Dreptul european și național al afacerilor) https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/#master
- candidaţii de etnie rromă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/alte_categorii
- candidații proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_protectie_sociala
- candidaţii cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/studenti_dizabilitati

PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea Documente)

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar ( din care se va achita prima tranșa de 1250  lei la confirmarea locului)

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE si ACTELE NECESARE :

https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE pe platformă presupune parcurgerea următorilor paşi:

1. Crearea unui cont pe platforma admiterii UBB (utilizând adresa de email a candidatului) https://admitere.ubbcluj.ro/
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE și STUDII UNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Selectarea opțiunilor dorite ( selectati BUGET si TAXA pentru mai multe sanse, ulterior nu mai se pot face modificari)
Se pot alege mai multe specializări urmand ca la inscriere sa se achite cate o taxa pentru fiecare specializare si a se încărca actele pentru fiecare specializare dorită
8. Incarcarea documentelor solicitate
9. Semnarea electronic a fisei de inscriere ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
10. Incarcarea fisei de inscriere in Documente pentru specializarea ta.
11. Achitarea taxelor exclusiv Online cu cardul, respectiv incarcarea dovezilor privind reducerea sau scutirea de taxa
12. Trimiterea dosarului.
Dosarul va fi verificat de comisie si veți primi pe platformă datele legate de statusul dosarului precum si la final, legitimatia de concurs .Legitimația de concurs va fi listată și vă veți prezenta cu ea la examen/interviu.

Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ).  Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)

Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.

Candidații vor încărca în platforma admiterii -https://admitere.ubbcluj.ro/ scanări ale următoarelor ACTE:

1. Fișa tip de înscriere -completată online cu toate informațiile solicitate și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare ( SE GENEREAZĂ DIN PLATFORMA ADMITERII, după completarea datelor personale)
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
3. Diploma de licenţă și Suplimentul la diploma sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2023)- (scanate fata verso color) - PDF, JPG, PNG până la 2MB
4.Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările) (scanat fata verso color) - PDF, JPG, PNG până la 2MB
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
5. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
8. TAXA de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei) - plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.

Informații suplimentare taxa admitere:
1. Beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare de 30 lei) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)
2. Beneficiază de scutirea de taxă de admitere următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)

9. ACTE SUPLIMENTARE în funcţie de specializarea masteratului
9.1. Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
9.2. Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
9.3. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.
9.4. Suplimentul la diploma sau Foaia matricolă din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor

10. Alte acte (scanate),dupa caz:
- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)


- Pentru candidații care beneficiază de reducere sau scutire de taxă - adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)


- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă ( o veti gasi pe platforma de inscriere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/alte_categorii


- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip  o veti gasi pe platforma de inscriere) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_protectie_sociala


- pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip o veti gasi pe platforma de inscriere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/studenti_dizabilitati


- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova


- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor. Candidații cu studii universitare în străinătate, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII-MASTER
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11