simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere 2023-2024- nivel licență

Pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
- ID (învăţământ la distanţă)

ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de înscriere- https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2023:

10 - 14 iulie 2023 - ÎNSCRIEREA candidaţilor on-line (platforma se va închide în data de 14 iulie la ora 10:00 https://admitere.ubbcluj.ro/

Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ). 

Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.

Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)


17 iulie 2023 - PROBA SCRISĂ - fizic, ora 10 - în incita Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 (Candidații se vor prezenta la locație și vor fi introduși în săli la ora 08:45.)
18 iulie 2023 - contestații la barem
19 iulie 2023 - soluționarea contestațiilor la barem
19 iulie 2023 - afişarea rezultatelor
20 iulie 2023 - contestații la notă
21 iulie 2023 - soluţionarea contestațiilor la notă
21 -26 iulie 2023 (cu excepția zilei de duminică, 23 iulie) între orele 9-14 (în 26 iulie până la ora 10,00) - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate  cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11 . Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmare  (va contine toate actele încărcate online la înscriere). Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
27 iulie 2023 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:
1. Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2023 atașat)
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
- nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
- nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar (începând cu anul universitar 2023-2024)

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2023-2024:

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 152 locuri

- maghiari -21 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ - români - 353 locuri *

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -150 locuri

* IMPORTANT- Din locurile cu taxă se vor reține locurile pentru candidații din următoarele categorii, care vor fi distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai: - candidaţii de etnie rromă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
                       - candidații proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
                       - candidaţii cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati

ACTELE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/ scanări ale următoarelor acte:
1. Cerere de înscriere -completată online - cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.
Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile, deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toți anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială, dizabilități și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
- candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și act de identitate românesc pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Adeverinţa medicală (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. TAXA de admitere -250 de lei ( taxă de înscriere -220 lei+taxă de procesare -30 lei) - plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.

Informații suplimentare taxa admitere:
1. Beneficiază de reducerea taxei de admitere ( se va achita doar taxa de procesare de 30 lei) următoarele categorii : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar ( vor atașa o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxa de înscriere)
2. Beneficiază de scutirea de taxă de admitere următoarele categorii : candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament ( vor atașa acte doveditoare pentru scutirea de taxă de admitere)

8. ALTE ACTE ,după caz :
- pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
- adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de admitere (cazul candidaților orfani de ambii părinți și tinerilor proveniți din centrele de plasament)
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă (se va găsi pe platforma de admitere). Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip ( se va găsi pe platforma de admitere)  Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
- pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip( (se va găsi pe platforma de admitere)) Mai multe informații găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati
- Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută - scanată 
- Pentru candidații care doresc să susțină testul în limba maghiară - cerere-formular tipizat (ATAȘATĂ MAI JOS și la DOCUMENTE)
- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

IMPORTANT- studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro sau contactați Centrul de Cooperări Internaționale al UBB - https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/
2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adreșati secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu următoarele acte:
- cerere tip -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/
- Atestat/Adeverință de recunoaștere a studiilor din străinătate emis de CNRED (ME)/număr de înregistrare de la CCI;
-Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, dacă actul de studii este emis în limba română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă;
- Traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine : Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
- Carte de identitate/pașaport după caz.

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:

Vă recomandăm ca înainte de înscriere să consultați Ghidul de înscriere pentru aplicația de admitere 2023  -https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_23_RO.pdf

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/(utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENȚIE a datelor personale la IDENTITATEA TA (oferiți un nr. de telefon valid, al candidatului)
5. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
6. Selectează opțiunile dorite ( recomandăm a se alege toate opțiunile disponibile- Buget, Taxă, ID)
7. Încarcă documentele solicitate
8. Semnează electronic fișa de înscriere ( nu uita să selectezi opțiunea Folosesc această semnatură pt. cerere)
9. Descarcă, verifică și încarcă și fișa de înscriere în Documente pentru specializarea ta
10. Achitare taxe online cu cardul
11. Trimite dosarul.
Dosarul va fi verificat de comisie, Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ).  Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)

Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.

Candidații care doresc să susțină testul de raționament logic in LIMBA MAGHIARĂ vor completa o cerere în acest sens ( formular tipizat atașat mai jos și la secțiunea Documente)și îl vor încărca pe platforma la Alte Acte 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

- Înscrierile vor avea loc online, iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri. 
- Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
- La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (1250 lei) .
- Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații aflați pe lista de așteptare) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (1250lei).

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Cerere_test_Maghiara.pdf)Cerere_test_Maghiara.pdf[ ]573 kB
Download this file (Comunicat admitere 2023.pdf)Comunicat admitere 2023.pdf[ ]60 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11