simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

ADMITERE MASTER 2022-2023. Specializări. Locuri. Criterii. Calendar.

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la programe de master cu durata de 1 an (2 semestre), învăţământ cu frecvenţă

SPECIALIZĂRI MASTER:
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență
6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializarea „Instituţii de drept privat”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise - test grila- 1 oră -în limba română, din tematica afișată
• La specializărea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise -  subiecte redactionale, 2 ore , în limba română, din tematica afișată
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare)
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici)
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură
• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză

Criteriul de departajare :media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente și atașate mai jos


PRECIZĂRI IMPORTANTE:
La admitere se pot inscrie doar absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
- durata studiilor de minim 4 ani, nivel licenta
-deținerea un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din conform cerințelor UBB ( certificatele agreate se găsesc la secțiunea documente)

Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDAR ADMITERE MASTER

- Înscrieri – 12-14 septembrie 2022- ONLINE
- Proba scrisă/ interviu – 15 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor – 17 septembrie 2022
- Perioadă de contestaţii – 17-18 septembrie 2022
- Soluţionarea contestaţiilor – 19 septembrie 2022
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 20-22 septembrie 2022 FIZIC
- Afişarea rezultatelor finale - 22 septembrie 2022

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023*
1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - locuri - 27 buget și 13 taxă*
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ locuri - 27 buget și 12 taxă* (+1 loc student NON UE)
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR  locuri - 25 buget și 15 taxă*
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE  locuri - 12 buget și 28 taxă*
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,  locuri - 20 buget și 20* taxă
6. DREPT PRIVAT COMPARAT,  locuri - 5 buget și 35 taxă*

ATENȚIE - * Locurile pentru: candidaţii NON UE și candidaţii de etnie rromă distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai, vor fi reținute din locurile cu taxă.

Facultatea de Drept NU oferă locuri speciale la buget pentru categoria " romani de pretutindeni ". Cetățenii din Republica Moldova care au Exclusiv cetățenie moldovenească și domiciliul Exclusiv în Republica Moldova pot aplica EXCLUSIV LA LOCURILE CU TAXA, urmând procedura de admitere obișnuită ( înscriere,examen,confirmare). Cetățenii din Republica Moldova care au și cetățenie România și domiciliul în România ( conform actului de identitate sau a pașaportului) pot candida în aceleași condiții și pe aceleași locuri ca și Cetățenii români, cu condiția echivalarea în prealabil a studiilor efectuate în alta tara.

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

ACTE NECESARE:


1. Diploma de bacalaureat
2. Foaia matricolă (liceu)
3. Diploma de licenţă sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2022)
4. Suplimentul la diploma ( pentru absolvenții promoțiilor 2021 și mai vechi)
5. Certificatul de competenţă lingvistică (OBLIGATORIU pentru toate specializările)
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate in sectiunea Documente
Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare
Pentru candidații care nu detin acest atestat recomandăm 2 centre, unde se pot susține aceste testări:
- https://econ.ubbcluj.ro/lingua/despre.php
- http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/

6. Certificatul de naştere
7. Certificatul de căsătorie (pentru candidații căsătoriți)
8. Cartea de identitate
9. Adeverinţă medicală emisă în 2022 de către medicul de familie
10. Dovada plăţii taxei de admitere -250 lei (220- taxa de înscriere+30 taxa de procedare)
Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere : angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Aceștia vor achita doar taxa de procesare de 30 de lei .
Sunt scutiți de la plata taxei de admitere: candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament .
Observații: taxa de admitere odată plătită nu se returnează


11. Documente necesare în funcție de specializarea masteratului :
A. Curriculum vitae (format Europass):
- în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
- în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
B. Scrisoarea de intenţie :
-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene
-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/
- în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
C. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului - pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.
D. Suplimentul la diploma sau situația școlară din cei 4 ani de studiu- pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.
E. Alte acte relevante (publicații, participări la conferințe , competiții ) - pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.


12. ALTE ACTE, după caz :
- Pentru candidații care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare DE MASTER - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă)
- Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada depunerii actelor pentru echivalarea studiilor și adeverința de echivalare a notelor
Candidații cu studii în străinătate, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere .
Detalii legate de echivalare puteți obține:
- de la Centrul de Cooperări Internațional al UBB - CORINA TODEA - Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023 / E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105 /Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Pentru candidații -cetățenii din Republica Moldova -pașaportul moldovenesc

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11