Centrul de Documentare pentru Juriști și Asistență pentru Cetățeni - Clujj

Citarea prin publicitate și desemnarea unui curator

Legislație relevantă:

L: 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicat (M. of.: 247 din 10 aprilie 2015).

L: 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată (M. of.: 440 din 24 mai 2018).

Introducere:

Procedura civilă impune desemnarea unui curator în vederea citării părții care nu poate fi identificată din perspectiva localizării acesteia (domiciliului).

Dispoziții relevante din Codul de procedură civilă: 

Art. 167: Citarea prin publicitate

„(1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate.

(2) Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

(3) Odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

(4) Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citației, potrivit dispozițiilor alin. (2).

(5) Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat potrivit dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c).

  1. p.civ. art. 58:

Art. 58: Curatela specială

„(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată.”

Observații: reclamantul trebuie să facă dovada, prin orice mijloc de probă, că, deși a depus toate eforturile pentru identificarea domiciliului pârâtului, acesta nu a putut fi identificat. Numirea curatorului special, în vederea citării și prezenței acestuia în scopul reprezentării intereselor pârâtului, se face pe cheltuiala reclamantului. Termenul de 15 zile dintre data citării prin publicitate și data fixată pentru judecată este un termen ce se calculează pe zile libere (nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului) cf. art. 2553 C.civ.

Prezenta opinie a fost redactată de Asist. Univ. Dr. Dorin Jorea, consilier în informare în cadrul Centrului CDJAC din Cluj-Napoca.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11