Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

Argument

Revista este indexată actualmente (2018) în următoarele baze de date internaţionale (BDI) recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice: EBSCOHOST, HEINONLINE şi SSRN.

ARGUMENT
– Caiete de Drept Penal -

Apariţia unei noi reviste în publicistica de specialitate lasă întotdeauna loc unor întrebări: de ce? cui se adresează? ce îşi propune? Vom încerca în rândurile de faţă succinte răspunsuri pe marginea acestor interogaţii.

De ce o nouă publicaţie în domeniul dreptului penal?
Întâi de toate, pentru că dreptul penal reprezintă o componentă esenţială a oricărui sistem juridic, cu implicaţii profunde în ceea ce priveşte calitatea actului de justiţie. În acelaşi timp, în contextul frecventelor fluctuaţii legislative din perioada actuală, numărul problemelor cărora teoreticienii şi practicieniidreptului penal sunt chemaţi a le găsi soluţii a crescut exponenţial. Iar un nou forum de discuţii asupra acestora nu poate fi decât bine venit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.

Cui se adresează noua revistă?
Prin modul în care a fost concepută şi structurată, credem că în paginile sale se va regăsi – ca autor sau cititor – orice persoană preocupată de problematica dreptului penal, indiferent de statutul său actual – practician al dreptului, teoretician sau student.

Ce ne propunem?
În primul rând, realizarea unei publicaţii, cu apariţie trimestrială, de un înalt nivel profesional. În paginile revistei îşi vor găsi locul doar materiale originale, care abordează analitic, pe baza unei temeinice documentări doctrinare şi jurisprudenţiale, aspecte de actualitate din teoria şi practica dreptului penal românşi a celui comparat.

În acelaşi timp, ne propunem să contribuim la relansarea dezbaterii ştiinţifice asupra problemelor de actualitate între principalele şcoli de drept penal ale ţării, dar şi la racordarea doctrinei noastre la marile teme de dezbatere ale doctrinei penale europene. De aceea, în paginile revistei se vor regăsi pe viitor şicontribuţii ale unor specialişti din principalele ţări europene, traduse în limba română.
Nu în ultimul rând, dorim să stimulăm şi implicarea tinerei generaţii de penalişti în discuţia profesional-ştiinţifică, oferind un mijloc de valorificare a rezultatelor activităţii lor profesionale.

În încercarea de a materializa aceste propuneri, revista va fi structurată în următoarele rubrici:

I. Doctrină, care va reprezenta secţiunea cea mai importantă a revistei. Dorim publicarea în această rubrică doar a studiilor având o ţinută ştiinţifică impecabilă, bazate pe o temeinică documentare, argumentate corespunzător, menite să identifice probleme şi să propună soluţii în interpretarea şi aplicarea legiipenale.

II. Jurisprudenţă, rubrică mai restrânsă ca întindere, în care îşi vor găsi locul hotărâri judecătoreşti adnotate sau examene de practică judiciară. Vor fi avute în vedere doar hotărâri care prezintă soluţii inedite sau abordează probleme controversate, acordând în acelaşi timp atenţie deciziilor cu impact directîn activitatea instanţelor, cum este cazul deciziilor pronunţate în recurs în interesul legii sau al deciziilor Curţii Constituţionale incidente în materie penală. Nu va exista însă o secţiune de jurisprudenţă rezumată în cadrul acestei rubrici.

III. Recenzii, rubrică ce îşi propune semnalarea apariţiei unor lucrări de specialitate din ţară sau străinătate, însoţită de o prezentare succintă a conţinutului lucrării şi de scurte consideraţii pe marginea acestuia.

IV. Info, rubrică în cadrul căreia ne propunem să aducem în atenţie evenimente, din ţară sau din străinătate, de interes pentru teoreticienii şi practicienii dreptului penal.

Rămânem deschişi oricăror propuneri de îmbunătăţire a structurii şi conţinutului revistei.

Consiliul Editorial

Cluj-Napoca
Octombrie 2005

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11