simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere doctorat 2018-2019

DISTRIBUȚIA LOCURILOR OFERITE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE:

Prof.dr. Mircea Bob - 1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă
Prof.dr. Sergiu Bogdan - 1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă
Prof.dr.Ionuţ Popa - 1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă + 1 loc cu taxă
Prof.dr. Ioana Vasiu - 1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă + 1 loc cu taxă
Conf.dr. Sorin Alămoreanu- 1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă
Conf.dr. Ovidiu Podaru - 1 loc buget, cu bursă, cu frecvență +1 loc buget, fără bursă, frecvență redusă + 2 locuri cu taxă

DATE IMPORTANTE 


Perioada de înscriere la concursul de admitere- la Institutul de Studii Doctorale (Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9): 3 – 7 septembrie 2018. În cazul candidaților care sunt absolvenți de masterat cu disertația în septembrie 2018, perioada de înscrieri este până în 13 septembrie 2018.
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere la Facultatea de Drept: 13 septembrie 2018, Examen scris- ora 10, Amfiteatrul P6 (E.Speranția), Interviu –ora 13,00, sala 113
Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor la școlile doctorale la Facultatea de Drept:19 – 21 septembrie 2018
Confirmarea ocupării locurilor la Institutul de Studii Doctorale (Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9): 24 – 26 septembrie 2018
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2018

 

ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI
Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I, în zilele lucrătoare (L-V), între orele 10:00 – 14:00, începând cu 3 septembrie 2018. Ea se încheie în 7 septembrie 2018 la ora 14:00. 

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 30 august 2018. INFORMATII SUPLIMENTARE -http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Important!

Platforma online de înscriere la doctorat (momentan în lucru): https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!
Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2018!

NOU!

Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate pe site - http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI
1.Fişa de înscriere (formular tip) – generată prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
2.Curriculum vitae
3.Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
4.Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016):
 - diploma de bacalaureat;
 - diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 - diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 - certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
- document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.

5. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
6 .Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere

Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

7.Dosar plic (mapă)

TAXE DE ÎNSCRIERE

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare - 30 lei  şi taxa de înscriere la concurs- 220, se achită:

- la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
- la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Institutul de Studii Doctorale
Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 7-9
CONTACT
Telefon: +40-264-405 362, +40-264-405 363
Fax: +40-264-591 906
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11