simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Categorii de candidați care beneficiază de scutiri parțiale sau totale ale taxelor de admitere și documentele justificative aferente

 

Atenție! Toate documentele justificative, conform tipului de scutire de care doriți să beneficiați, se vor scana/fotografia astfel încât să poată fi ușor lizibile și se vor încărca pe platforma de admitere la secțiunea de plată (unde ați bifat că doriți să beneficiați de o scutire de taxă).

 

Pentru informații admitere, vă rugăm să ne contactați între orele 9-13 ( de luni pana vineri) la următoarele numere de telefon:
0264450443
0755919179
0755843364
0264595504
0757269032
0747653263
0755962878
0264405354-Informații pentru învățământul la distanță,

Pentru anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română
– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
- ID (învăţământ la distanţă)


ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de înscriere-https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_24_RO.pdf


CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2024:
15 - 19 iulie 2024 - ÎNSCRIEREA candidaţilor on-line https://admitere.ubbcluj.ro/ (platforma se va închide în data de 19 iulie la ora 10:00 )
Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ).
Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.
Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)

21 iulie 2024 - PROBA SCRISĂ - fizic - Ora de începere : 10 am ( candidații vor fi introduși în sală la ora 8:45) în incinta Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60
22 iulie 2024 - contestații la barem
23 iulie 2024 - soluționarea contestațiilor la barem
23 iulie 2024 - afişarea rezultatelor
24 iulie 2024 - contestații la notă
25 iulie 2024 - soluţionarea contestațiilor la notă

25-27 (între 8:30-14:00) și 29 iulie 2024 (între 8:30 - 12:00) - CONFIRMAREA ocupării locului şi REDISTRIBUIREA locurilor disponibilizate cu prezența fizică a candidatului - la sediul Facultății de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11 . Candidatul admis se va prezenta cu dosarul la confirmare (va contine toate actele încărcate online la înscriere). Candidatii admisi la Taxa sau candidatii respinsi care solicita redistribuirea pentru un loc la Taxa - vor achita 1250 de lei ( prima transa a taxei de scolarizare)
30 iulie 2024 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:
1. Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere; ( Vă rugăm consultați Comunicatul de admitere 2024)
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

2. Criterii de departajare:
- nota la proba scrisă de verificare a raționamentului logic;
- nota la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.

TAXA DE ȘCOLARIZARE - 5000 lei/an universitar

TAXA DE ADMITERE - 350 lei =taxa de procesare (50 lei) + taxa de înscriere (300 lei) - Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați documentul atașat ( Reduceri si scutiri taxe admitere )

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2024-2025

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET - români - 167 locuri

- maghiari -21 locuri

- rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ - români - 333 locuri *

- maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) - taxă -150 locuri

* IMPORTANT- Din locurile cu taxă se vor reține locurile pentru candidații din următoarele categorii:
1. candidaţii de etnie rromă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
2. candidații proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
3. candidaţii cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati
4. candidați proveniți din rândurile minorităților naționale https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_minoritati_nationale

Ierarhizarea candidaților din categoriile de mai sus ( 1,2,3,4) se face pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile

ACTELE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/ scanări ale următoarelor acte:
1. Fișa de înscriere –generată din platformă- cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare.
Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile, deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
- marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toți anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
- candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
- candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială, dizabilități ,romi, minorități pot alege aceste locuri speciale, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) Ierarhizarea lor ( pe locurile speciale) se va face la nivelul UBB
- candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și act de identitate românesc pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță
2. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de la liceu (scanate ambele în același document fata-verso color) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă; PDF, JPG, PNG până la 2MB
Absolvenţii de liceu din promoţia 2024 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. Certificatul de naştere scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
4. Certificatul de căsătorie ( pentru candidații căsătoriți)scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
5. Actul de identitate scanat color; PDF, JPG, PNG până la 2MB
6. Adeverinţa medicală emisă în anul 2024 (scanată color) eliberată de cabinetele şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere; PDF, JPG, PNG până la 2MB
7. TAXA de admitere - 350 lei plata se va face online, cu CARDUL pe platforma de admitere.
TAXA DE ADMITERE =taxa de procesare (50 lei) + taxa de înscriere (300 lei) - Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați anuntul https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6121:documente-aferente-reducerilor-sau-scutirilor-de-taxe-de-admitere&catid=44&Itemid=122

8. ALTE ACTE ,după caz :
- Pentru candidații care au obţinut premiul I la olimpiade naţionale, respectiv premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele internaţionale – diploma obţinută - scanată
- Pentru candidații care doresc să susțină testul în limba maghiară - cerere-formular tipizat
- pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă)
- acte doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere sau taxa de admitere - vă rugăm consultați documentul https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6121:documente-aferente-reducerilor-sau-scutirilor-de-taxe-de-admitere&catid=44&Itemid=122
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și 2) cerere înscriere admitere etnie rromă  https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
- pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidaților din sistemul de protecție socială (plasament). În vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și 2) cerere înscriere tip https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
- pentru candidaţii cu dizabilități care optează pentru locurile rezervate acestora se vor prezenta: 1) documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES)și 2) cerere înscriere tip găsiți aici https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati
- pentru candidați proveniți din rândurile minorităților naționale aceștia vor prezenta: 1 ) Cerere de înscriere ( .  https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_minoritati_nationale) și 2) Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (recomandare/adeverință emisă de o organizație de reprezentare a minorității respective)
- Pentru cetățenii din Republica Moldova CARE NU DEȚIN CETĂȚENIE ROMÂNĂ - vor depune pașaportul moldovenesc și actul de identitate din Moldova

IMPORTANT- studii în altă țară
1. Pentru candidații, cetățeni români, cu act de identitate românesc, dar care au finalizat studiile în altă țară – dovada echivalării studiilor. https://www.cnred.edu.ro/ro sau contactați Centrul de Cooperări Internaționale al UBB - https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/
2. De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate ( cu excepția studiilor în Republica Moldova) pentru admiterea nivel licenţă, la Facultatea de Drept, vă rugăm să vă adreșati secretariatului General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu următoarele acte:
- cerere tip -https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/
- Atestat/Adeverință de recunoaștere a studiilor din străinătate emis de CNRED (ME)/număr de înregistrare de la CCI;
-Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, dacă actul de studii este emis în limba română, maghiară, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă;
- Traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine : Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
- Carte de identitate/pașaport după caz.


Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:

Vă recomandăm ca înainte de înscriere să consultați Ghidul de înscriere pentru aplicația de admitere 2024  https://admitere.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_24_RO.pdf

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere.ubbcluj.ro/(utilizând adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email
3. Autentificare pe platformă
4. Completarea CU ATENȚIE a datelor personale la IDENTITATEA TA (oferiți un nr. de telefon valid, al candidatului)
5. Alege Facultatea- FACULTATEA DE DREPT
6. Selectează opțiunile dorite ( recomandăm a se alege toate opțiunile disponibile- Buget, Taxă, ID)
7. Încarcă documentele solicitate
8. Semnează electronic fișa de înscriere ( nu uita să selectezi opțiunea Folosesc această semnatură pt. cerere)
9. Descarcă, verifică și încarcă și fișa de înscriere în Documente pentru specializarea ta
10. Achitare taxe online cu cardul
11. Trimite dosarul.
Dosarul va fi verificat de comisie, Candidații vor oferi date de contact valabile (telefon si email)DE ASEMENEA, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ÎN APLICAȚIA DE ÎNSCRIERE : STATUSUL DOSARULUI, NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE CONCURS, OPȚIUNILE COMISIEI, MEDIILE ( secțiunea Dosarele mele- Status dosar ). Vă rugăm să vă verificați constant și emailul. După finalizarea, înscrierilor, legitimația se va trimte prin email (vom posta un anunț, după finalizarea înscrierilor)

Inscrierea este considerata VALIDA doar dupa ce primiti statusul de DOSAR INSCRIS pe plaforma de admitere.

Candidații care doresc să susțină testul de raționament logic in LIMBA MAGHIARĂ vor completa o cerere în acest sens ( formular tipizat atașat mai jos și la secțiunea Documente)și îl vor încărca pe platforma la Alte Acte

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

- Înscrierile vor avea loc online, iar actele enumerate mai jos vor fi scanate și încărcate conform specificațiilor de pe platforma de înscrieri.
- Proba scrisă se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Proba va cuprinde teste-grilă de verificare a raţionamentului logic și va avea o durată de 60 de minute.
- La confirmarea locului, candidații admiși la forma de finanțare cu taxă vor achita prima tranșă de școlarizare (1250 lei) .
- Pentru a participa la redistribuire ( pentru candidații aflați pe lista de așteptare) este necesară achitarea primei tranșe de școlarizare (1250lei).

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Candidaţii trebuie să depună o cerere și o poză/scanare a cărţii de identitate la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (e-mailul trebuie trimis cu câteva zile înainte de data de la care se dorește cazarea).


Cazarea se va face în cămin cu 5 locuri/cameră, la tariful de 25 lei/loc/noapte. Plata taxei de cazare se efectuează la administrația căminului.


Solicitanții vor primi detalii privind cazarea, după trimiterea e-mailului.

Grupul dedicat admiterii în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai!

https://m.facebook.com/groups/admiteredreptubb/?ref=share


Acest grup a fost creat pentru a facilita comunicarea dintre persoanele care își doresc să studieze la această facultate și/sau prezintă interes pentru Facultatea de Drept din cadrul UBB, Cluj-Napoca. Scopul grupului este de a vă informa cu privire la admitere, a vă răspunde la întrebări, a face anunțuri importante cu un grad de interes ridicat pentru viitorii studenți și pentru a ne asigura că informația ajunsă la voi este cea corectă.
Înainte de a posta o întrebare, vă încurajăm să parcurgeți Regulamentul de Admitere și anunțul aferent admiterii de pe site-ul facultății, iar în cazul în care informația încă vă este neclară ori nu se regăsește în acestea, suntem bucuroși să vă răspundem la întrebări.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11